Privacyverklaring

hero-seperator

I Inleiding

A Doel reglement

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing en delen uw informatie niet zonder toestemming met derden.

B Toepassingsgebied

Omgaan met privacy volgens de wettelijke kaders en richtlijnen in de zorg. Ons privacystatement voor de website is van toepassing voor websitebezoekers (die naar aanleiding van onze website) contact met ons opnemen via het contactformulier, telefonisch of per e-mail.

C Revisiebeheer

Revisie datum: 01-05-2018
Wijziging: Eerste versie
Vastgesteld door: Marc Boera Soba (Directeur)

D Evaluatie

Evaluatiedatum:01-05-2019

E Externe richtlijnen en bronnen

1 Wettelijk kader

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Wet Datalekken
Aanverwante en aanvullende wettelijke kaders

2 Richtlijn NEN 7510

3 Overige documenten nvt

F Bijbehorende documenten

1 Bijbehorende documenten Privacyreglement cliënten – medische zorg
2 Formulieren Alle contactformulieren op de website zijn voorzien met een vinkje, dat aangekruist moet worden, waarmee u aangeeft op de hoogte te zijn van de beschreven punten in dit privacyregelement.
3 Registraties Zie boven

Artikel 1 – Inleiding

Wij verwerken alleen gegevens die wij nodig hebben om u goed van dienst te kunnen zijn. Ons uitgangspunt is dat we niet teveel en niet te weinig registreren. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht. U kunt ook zelf vragen om wijziging of verwijdering van gegevens.

In ons privacystatement is vastgelegd hoe we omgaan met gegevens die we via de website verzamelen. Hoe we omgaan met de persoonsgegevens en gezondheidsinformatie wanneer we u zorg verlenen ligt vast in ons privacyreglement.

We beschrijven welke gegevens we verzamelen, wie er betrokken zijn, waar we het voor gebruiken en onder welke voorwaarden we deze gegevens eventueel met derden kunnen delen. Hierbij kunt u denken aan onze ICT leveranciers of een websitebeheerder.

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om onze website te beschermen. Hiermee willen we misbruik van gegevens door onbevoegden voorkomen.

Wanneer u vragen heeft over privacy gerelateerde zaken kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer

Contactgegevens Privacy Officer

Fortemzorg B.V.
info@fortemzorg.nl

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 Beveiligingsbeleid
De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van beveiligingsbeleid. Dit beveiligingsbeleid is vastgesteld op 01-05-2018 (versie 1.0) op basis van:

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Wet Datalekken
NEN 7510 / NEN 27002 / 27003

Artikel 3 Gegevensverwerking

3.1 Welke gegevens verzamelen wij via onze website en waarom?
1. NAW-gegevens bezoekers website met als doel: inschrijving bij Fortemzorg/aanvraag informatie/aanvraag diensten. We bewaren deze gegevens in een beveiligd softwaresysteem en digitaal tot 7 jaar na de beëindiging van een inschrijving/contract/contact, dit volgens de wettelijke norm.

2. Zakelijke gegevens ZZP-ers (VOG, KvK inschrijving, paspoort, verzekering-gegevens, BTW nummer, C. V., diploma’s etc.) met als doel: inschrijving bij Fortemzorg We bewaren deze gegevens in een beveiligd softwaresysteem en digitaal tot 7 jaar na de beëindiging van een inschrijving/contract, dit volgens de wettelijke norm.

Onze leverancier Nijssenweb beheert onze website maar heeft geen inzage in bovengenoemde NAW gegevens.

3.2 Telefonisch contact
Als u telefonisch contact met ons opneemt dan noteren wij deze gegevens in ons onlinesysteem. Wij verwijderen deze gegevens, tot 7 jaar na de beëindiging van een inschrijving/contract/contact, dit volgens de wettelijke norm.

3.3 E-mail
Wanneer u ons een e-mail stuurt dan bewaren wij dit in ons onlinesysteem. Wij verwijderen deze gegevens, als nodig, tot 7 jaar na de beëindiging van een inschrijving/contract/contact, dit volgens de wettelijke norm.

3.4 Google Analytics
Wij maken wel gebruik een analysetool om websitegebruik van onze gebruikers te volgen.

We maken gebruik van de volgende tool: Google Analytics

3.5 Cookies van derde partijen:
n.v.t.

3.6 Deelt u als ketenpartner gegevens met ons?
Dan zij wij verplicht de cliënt te informeren over de gegevens die we ontvangen hebben.

Artikel 4 Gegevensuitwisseling

4.1 We wisselen gegevens
(alleen C. V.’s ) uit met de instellingen waarmee wij werken

Artikel 5 Bewaartermijnen

5.1
NAW-gegevens worden tot 7 jaar bewaard na beëindigen van een samenwerking.
C. V. /diploma-gegevens worden tot 7 jaar bewaard na beëindigen van een samenwerking.
Paspoort/ID-gegevens worden tot 7 jaar bewaard na beëindigen van een samenwerking.
VOG-gegevens worden tot 7 jaar bewaard na beëindigen van een samenwerking.
BTW / KvK-gegevens worden tot 7 jaar bewaard na beëindigen van een samenwerking.
Verzekering-gegevens worden tot 7 jaar bewaard na beëindigen van een samenwerking.
Inschrijfformulieren worden tot 7 jaar bewaard na beëindigen van een samenwerking.
OVO’s worden tot 7 jaar bewaard na beëindigen van een samenwerking.

Artikel 6 Uw rechten

6.1 Inzagerecht
a) U mag opvragen welke gegevens wij van u hebben geregistreerd.
b) U kunt dit verzoek indienen bij info@fortemzorg.nl
c) U ontvangt binnen 4 weken een reactie.
d) Bij het inwilligen van uw verzoek sturen wij de gegevens naar het bij ons bekende e-mailadres of per post. Als u het op een ander e-mailadres of postadres wenst te ontvangen zullen wij u vragen zich te legitimeren.
e) U ontvangt een overzicht van: kopie van alle gegevens, overzicht van verwerkers, categorie en wijze van opslag.

6.2 Rectificatierecht
a) U heeft het recht om gegevens te laten aanpassen.
b) U kunt dit verzoek indienen bij info@fortemzorg.nl
c) U ontvangt binnen 4 weken een reactie.
d) Bij het inwilligen van uw verzoek sturen wij u een bevestiging.

6.3 Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken.

a) U kunt dit verzoek indienen bij info@fortemzorg.nl
b) U ontvangt binnen 4 weken een reactie.

Bij het inwilligen van uw verzoek sturen wij u een bevestiging.

6.4 Klachtrecht
a) U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

6.5 Recht op overdraagbaarheid
a) U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt dit verzoek indienen bij info@fortemzorg.nl
b) U ontvangt binnen 4 weken een reactie.
c) Bij het inwilligen van uw verzoek sturen wij de gegevens (alle gegevens die wij van u hebben verwerkt of door derden hebben laten verwerken) naar het bij ons bekende e-mailadres of per post. Als u het op een ander e-mailadres of postadres wenst te ontvangen zullen wij u vragen zich te legitimeren.

6.6 Recht van bezwaar en overige rechten
a) U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Bij bezwaar staken wij de gegevensverwerking onmiddellijk.
b) Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Artikel 7 Overige bepalingen

7.1 Wij behouden te allen tijde het recht ons privacystatement te wijzigen. Op onze website staat echter altijd de meest recente versie. Als een nieuwe versie gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.
7.2 Alle andere behandeling van gegevens van bijv. cliënten en/of ZZP-ers ligt vast in ons privacyregelement. Dit regelement is op de vragen bij info@fortemzorg.nl

Is er sprake van een dreigende escalatie of een geëscaleerde situatie?
Heeft u direct ondersteuning nodig? Bel 085-0606833. Wij staan 24/7 voor u klaar.